خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۱
 • مهلت خرید اسناد: 1401/08/21ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 1401/09/02ساعت 14:00
 • روزنامه های درج آگهی: سه شنبه 10 و پنجشنبه 12 آبان ماه 1401-روزنامه ایران

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۱ بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 1401/08/14 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:1401/08/21 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :1401/09/01 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:1401/09/02 ساعت 14:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست