مزایده محلی، اجاره سایت قایقرانی سد خداآفرین به همراه ساختمان تجاری – خدماتی ) و ( ساختمان تجاری خدماتی روستای طوعلی )

  • نوع معامله: سایر
  • مهلت خرید اسناد: 1401/08/23

توضیحات

 بسمه تعالی

  1. (آگهی مزایده محلی،  اجاره سایت قایقرانی سد خداآفرین به همراه ساختمان تجاری خدماتی )
  2. (  ساختمان تجاری خدماتی روستای طوعلی )

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص ) به شماره ثبت 6492 به شناسه ملی 14008468746 در نظر دارد،  سایت قایقرانی سد خداآفرین با کاربری تفریحی به همراه ساختمان 140 متری با کاربری تجاری و خدماتی واقع در دو کیلومتری جاده جانانلو به طرف خمارلو و ساختمان تجاری120 متری واقع در روستای طوعلی روبروی جایگاه پمپ بنزین طوعلی در محدوده منطقه آزاد تجاری ­_صنعتی ارس را به شرح اطلاعات جدول زیراز طریق مزایده در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید ، متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن بازدید از محل و در جهت اطلاع از سایر شرایط مزایده واخذ اسناد ومدارک و شرایط شرکت در مزایده ، طی ساعات اداری از تاریخ 17/08/1401 لغایت 23/08/1401 به آدرس  های مجتمع تجاری مشاهیر آذربایجان طبقه دوم معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری _ شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس  ویا به دفترمدیریت خداآفرین مراجعه فرمایند .                                

مشخصات مورد مزایده

مساحت ساختمان

نوع کاربری

قیمت پایه به ریال

موقعیت

محدوده

سایت قایقرانی سد خداآفرین به همراه ساختمان 140 متری 

140 متر مربع

تجاری ، تفریحی

000/000/41

واقع در2 کیلومتری جانانلو  

منطقه آزاد ارس

ساختمان تجاری روستای طوعلی

120 متر مربع

تجاری-خدماتی

000/000/12

واقع در روبروی جایگاه پمپ بنزین 

منطقه آزاد ارس

 

*پیشنهاد دهنده ملزم است در صورت پیشنهاد قیمت برای سایت قایقرانی سد خداآفرین و ساختمان مبلغ 000/600/24 ریال و برای ساختمان تجاری طوعلی مبلغ 000/200/7 ریال معادل 5 % از مبلغ سالیانه قیمت پایه مزایده را به حساب سپرده شماره  548096693 بنام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس نزد بانک تجارت جلفا  واریز نماید .

*هزینه برگزاری مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

*شرکت در رد و یاقبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

*هنگام تنظیم قرارداد با برنده ، تضامین لازمه اخذ خواهد شد .

*محل برای کاربری مرتبط واگذار شده و برنده مزایده حق انتفاع دیگری ندارد .

*بازگشایی پاکت های پیشنهادی  در تاریخ 24/08/1401خواهد بود .

فایلهای پیوست