تجدید مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲4
 • مهلت خرید اسناد: 1401/10/29 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 1401/11/10 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: 20 و 22 دی ماه 1401-روزنامه مهد تمدن

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع : خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲4 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 22/10/1401 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:29/10/1401 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :09/11/1401 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:10/11/1401 ساعت 13:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست