نگهداری فضای سبز ناحیه2 شامل پارک جنب میدان عباس میرزا،محوطه سایت اداری،روستای شجاع و سیلگرد و...

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • شماره: 2002091750000016
 • مهلت خرید اسناد: 17/04/1402 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 28/04/1402 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد-روزنامه جام جم

توضیحات

آگهی تجدید مناقصات عمومی

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد تجدید مناقصات عمومی موضوعات اشاره شده مطابق جدول ذیل را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   مطابق مشخصات و شماره فراخوان درج شده بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ردیف

موضوع تجدید مناقصه

شماره فراخوان

1

خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) پارک کوهستان تا کلیسای سنت استپانوس و ...

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۲

2

خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...)  مسیر قره برون و دهستان شجاع،سیلگرد و ...

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۳

3

خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز مرکز نوردوز

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۴

4

نگهداری فضای سبز ناحیه 1 شامل پارک کوهستان،پارک درنا، کلیسای سنت استپانوس و...

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۵

5

نگهداری فضای سبز ناحیه2 شامل پارک جنب میدان عباس میرزا،محوطه سایت اداری،روستای شجاع و سیلگرد و...

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۶

6

خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز و امور فنی و خدماتی مرکز خداآفرین

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۷

تبصره: به جهت همزمانی برگزاری مناقصات نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی در جهت ارائه خدمات مطلوب، هر شرکت حقوقی می تواند در تمامی مناقصات شرکت نمایند ولی تنها در 2 قرارداد به عنوان برنده شناخته خواهند شد و قیمت پیشنهادی نفر برنده در سایر مناطق کنار گذاشته خواهد شد .

 

 

 1. زمان انتشار در سایت: 10/04/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:17/04/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :27/04/1402 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:28/04/1402 ساعت 13:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست