اجرای کانال سنگی ضلع غربی دره داخل جانانلو

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • شماره: 2000091750000043
 • مهلت خرید اسناد: 18/05/1402 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 29/05/1402 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد-روزنامه ایران روز دوشنبه 9 و شنبه 14مرداد ماه
 • برنده مناقصه: ارسباران استیل ریزان پی شرکت
 • مبلغ پیشنهادی: ٢١.٤۹٣.٧٧٤.٤٨٤ ریال

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : اجرای کانال سنگی ضلع غربی دره داخل جانانلو

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   به شماره فراخوان 2000091750000043 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

توجه: شرکت در مناقصه برای شرکت های دارای حداقل گرید 5 ابنیه و آب  امکان پذیر می باشد.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 11/05/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:18/05/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :28/05/1402 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:29/05/1402 ساعت 13:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست