خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز مرکز نوردوز

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • شماره: 2002091750000008
 • مهلت خرید اسناد: 24/05/1402 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 05/06/1402 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد- آرمان ملی

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز مرکز نوردوز

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   به شماره فراخوان 2002091750000008 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

توجه: شرکت های دارای 2 قرارداد فعال در سازمان در زمینه خدمات عمومی و نگهدار فضای سبز مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 17/05/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:24/05/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :04/06/1402 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:05/06/1402 ساعت 13:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست