مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی(شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین و...

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • شماره: ۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۹
 • مهلت خرید اسناد: 1402/06/01 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 1402/06/12 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد- روزنامه عجبشیر
 • برنده مناقصه: آذرگوموش ارس
 • مبلغ پیشنهادی: 40/588/011/00ریال

توضیحات

آگهی مناقصات عمومی

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصات عمومی موضوعات اشاره شده مطابق جدول ذیل را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   مطابق مشخصات و شماره فراخوان درج شده بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه3 شامل پارک سلامت،خیابان ساحل،خیابان تیمسار فلاحی و...

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۰

2

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی(شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین و...

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۹

تبصره: به جهت همزمانی برگزاری مناقصات نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی در جهت ارائه خدمات مطلوب، شرکت های حقوقی دارای دو قرارداد فعال با سازمان در زمینه های ذکر شده حق شرکت در این مناقصه را ندارند و پیشنهادات آنها رد خواهد شد.

 

 

 1. زمان انتشار در سایت: 25/05/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:01/06/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :11/06/1402 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:12/06/1402 ساعت 13:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست