تاریخ بازگشایی پاکت: زمان بازگشایی پاکت ها:28/12/1400 ساعت 14:00

روشنایی باند کندرو وتابلوهای برق و افزایش ظرفیت ترانس پارک طراوت و زندگی

آگهی مناقصه