تاریخ بازگشایی پاکت: 22 فروردین 1396 ماه

مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز پارک کوهستان

آگهی مناقصه