کارت سبز کالا

کلیه اصناف موظف به عرضه و فروش کالا به مسافران دارای کارت سبز (کارت کالای همراه مسافر ارس) می باشند. و در صورت عرضه عمده کالاها و یا هرگونه تخلف در فروش ، با برخورد قانونی بازرسان بازرگانی منطقه آزاد ارس روبرو خواهند شد.

واردات کالاهای حجیم بوسلیه قانون کالای همراه مسافر مجاز نیست. اصناف و بازرگانان می توانند واردات کالا از کشورهای خارجی را در منطقه آزاد ارس انجام دهند و با عنایت به اینکه قبض انبار تفکیکی در منطقه آزاد ارس بلامانع می باشد بازرگانان می توانند با واردات کالا و تجمیع در گمرک امکان توزیع و ترخیص تفکیکی کالا برای اصناف را نیز فراهم آورده و روند ورود کالا به محدوده جلفای منطقه آزاد ارس را تسهیل نمایند.

مسافرین و ارس وندان عزیز می توانند برابر مقررات با دریافت کارت سبز کالای همراه مسافر نسبت به خروج کالای خریداری شده تا سقف 80 دلار و یک بار در سال از گیت های قره برون ،ایواوغلی و ریاحی منطقه و بعد از بررسی همکاران گمرک ایران اقدام کنند.

محل صدور کارت سبز کالای همراه مسافر

گیت های اصلی منطقه آزاد ارس:قره برون – ایواوغلی – ریاحی – گمرک منطقه آزاد ارس واقع در فاز یک صنعتی منطقه و یا باجه های در نظر گرفته شده در سطح شهر

محل صدور کارت سبز کالای همراه مسافر